fbpx
Przejdź do treści

Regulamin/Rules and regulations

Regulamin COOLAPARTMENT

 1. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 15.00 w dniu przyjazdu i kończy o godz.10:00 w dniu wyjazdu.
 1. Osoby niezameldowane na terenie obiektu mogą przebywać wyłącznie w godzinach od 7:00 do 22:00.
 2. W całym obiekcie w godzinach od 22:00 do 6:00 obowiązuje cisza nocna – Goście proszeni są w tym czasie o zachowywanie się w sposób niezakłócający pobytu innym.
 3. Osoby wynajmujące apartament nie mogą podnajmować go osobom trzecim – nawet jeśli nie upłynął okres rezerwacji, za którzy uiściły należną opłatę.
 4. Na terenie obiektu obowiązuje kategoryczny zakaz palenia papierosów i produktów tytoniowych, poza wyznaczonymi do tego miejscami. W przypadku niezastosowania się do zakazu zostanie naliczona kara  200 euro.
 5. O wszelkich zauważonych usterkach lub brakach w wyposażeniu, Gość zobowiązany jest powiadomić recepcję w dniu przyjazdu.
 6. Goście po pobycie zobowiązują się do pozostawienia apartamentu w należytym porządku, wyrzucenia śmieci do kubłów znajdujących się przy szlabanie wjazdowym do obiektu. Goście zobowiązują się do pozmywania naczyń po sobie i oddanie apartamentu w stanie jakim go zastali. (brak wyrzucenia śmieci, pozmywania naczyń może skutkować doliczeniem opłaty w kwocie 50 euro)
 1. Gość korzystający z apartamentów ponosi odpowiedzialność materialną za brak, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotów, wyposażenia i urządzeń będących na wyposażeniu, powstałych z jego winy lub z winy osób go odwiedzających.
 2. Przed opuszczeniem apartamentu pracownik obsługi ma prawo do sprawdzenia stanu technicznego apartamentu – wszelkie usterki zauważone w tym czasie, a niezgłoszone recepcji, w dniu wyjazdu obciążą rachunek Gościa zdającego apartament, dodatkowo zniszczona pościel i ręczniki zauważone nawet po opuszczeniu apartamentu przez Gości.
 3. W czasie pobytu możliwe jest zamówienie dodatkowego sprzątania, wymiany ręczników (koszt 150 euro)
 4. Dla osób korzystających z rezerwacji przez Internet – złożenie rezerwacji pobytu jest równoznaczne z przestrzeganiem powyższego regulaminu, co potwierdzone zostaje w dniu przyjazdu podpisem na karcie meldunkowej.

Kontakt do obsługi: +34 722 36 38 04

COOLAPARTMENT’S RULES AND REGULATIONS

 1. Check-in begins at 15:00 on the day of arrival and ends at 10:00 on the day of departure.
  1. Non-registered persons on the premises may only stay from 7:00 to 22:00.
  1. The entire facility from 10:00 pm to 6:00 am – Guests are asked to behave during this time in a manner that does not disturb others.
  1. Persons renting the apartment are not allowed to sublet it to third parties – even if the reservation period has not expired, for which they have paid the due fee.
  1. Smoking of cigarettes and tobacco products is categorically prohibited on the premises, except in designated areas. In case of non-compliance with the ban, a fine of 200 euros will be charged.
  1. The guest is obliged to notify the reception of any noticed defects or deficiencies in the equipment on arrival.
  1. Guests, after their stay, are obliged to leave the apartment in good order, to dispose of trash in the buckets located at the entrance barrier to the facility. Guests undertake to wash the dishes after themselves and return the apartment in the same condition as they found it. (Failure to dispose of garbage and dishes may result in an additional fee of 50 euros).
  1. Guests using the apartments are financially responsible for the absence, damage or destruction of objects, equipment and devices that are on the equipment, caused by their fault or the fault of their visitors.
  1. Before leaving the apartment, the employee of the service has the right to check the technical condition of the apartment – any defects noticed at that time and not reported to the reception, on the day of departure will be charged to the account of the Guest handing over the apartment, in addition, damaged linen and towels noticed even after leaving the apartment by Guests.
  1. During the stay it is possible to order additional cleaning, replacement of towels (cost 150 euros).
  1. For those using the Internet booking – making a reservation for a stay is tantamount to compliance with the above rules and regulations, which is confirmed on the day of arrival with a signature on the registration card.

Contact to service: +34 722 36 38 04