fbpx
Przejdź do treści

Instrukcja obsługi ekspresu do kawy NIVONA 520/Instructions on how to use the NIVONA 520 coffee machine/Instrucciones sobre cómo usar la cafetera NIVONA 520

Instrukcja obsługi ekspresu do kawy NIVONA 520.

W obiekcie do dyspozycji gości znajduje się ekspres ciśnieniowy NIVONA 520.

W celu uruchomienia ekspresu upewnij się, że:

  1. Zbiornik na wodę jest pełny.
  2. Zbiornik na kawę znajdujący się na górze urządzenia jest napełniony kawa.
  3. Pojemnik na wykorzystana kawę i odprowadzona do czyszczenia wodę jest pusty.

Po zweryfikowaniu powyższego włącz ekspres przyciskiem znajdującym się na dole po lewej stronie ekspresu (bliżej frontu). Ekspres włączy się i nastąpi proces ogrzewania wody. Następnie na wyświetlaczu zacznie migać literka S, naciśnij dolny przycisk przy wyświetlaczu po prawej stronie obok literki S narysowanej na urządzeniu. Po naciśnięciu przycisku system zostanie przepłukany i ekspres do kawy będzie gotowy do wykorzystania.

Aby zrobić kawę postaw filiżankę pod wlewka kawy, następnie pokrętłem po lewej stronie wybierz ilość wody a przyciskiem znajdującym się na froncie potencjometru ze znaczkiem kawy wybierz poprzez wielokrotne naduszenie moc kawy (jedno ziarenko kawa słaba, dwa ziarenka kawa łagodna, trzy ziarenka kawa mocna), następnie naduś przycisk filiżanki znajdujący się obok wyświetlaczu po prawej stronie u góry.

Dokładna instrukcja obsługi oraz eksploatacji ekspresu znajduje się na tylnej stronie ekspresu.

UWAGA! Postępuj zgodnie z poleceniami znajdującymi się na wyświetlaczu, zgłoś obsłudze wszelkie komunikaty dotyczące czyszczenia lub wymiany filtra wody.

W przypadku problemu z ekspresem NIVONA 520 prosimy o kontakt z obsługą apartamentu.

Instructions on how to use the NIVONA 520 coffee machine.

A NIVONA 520 espresso machine is available for use by guests in the property.

In order to start the espresso machine, make sure that:

1. the water tank is full.

2. the coffee tank located on top of the machine is filled with coffee.

3. the drip tray (container for used coffee and drained water) is empty.

After verifying the above, turn on the machine using the button located on the bottom left side of the machine (closer to the front). The coffee maker will turn on and the water heating process will take place. Then the letter S will start flashing on the display, press the bottom button near the display on the right next to the letter S drawn on the machine. After pressing the button, the system will be flushed and the coffee maker will be ready to use.

To make coffee, place a cup under the coffee filler, then use the knob on the left to select the amount of water, and use the button on the front of the potentiometer with the coffee mark to select the strength of the coffee (one bean – weak coffee, two beans – mild coffee, three beans – strong coffee) by repeatedly pressing the cup button next to the display on the top right. Finally, press the cup button on the top right of the display.

For detailed instructions on how to use and operate the machine, please refer to the back of the machine.

NOTE: Follow the instructions on the display, report to the staff any messages about cleaning or replacing the water filter.

If there is a problem with the NIVONA coffee machine, please contact the apartment staff.

Instrucciones sobre cómo usar la cafetera NIVONA 520

Hay disponible una cafetera espresso NIVONA 520 para uso de los huéspedes en la propiedad.

Para comenzar a utilizar la cafetera espresso, asegúrese de que:

  1. El tanque de agua esté lleno.
  2. El depósito de café ubicado en la parte superior de la máquina esté lleno de café.
  3. La bandeja de goteo (contenedor para café usado y agua drenada) esté vacía.

Después de verificar lo anterior, encienda la máquina utilizando el botón ubicado en el lado inferior izquierdo de la máquina (más cerca del frente). La cafetera se encenderá y comenzará el proceso de calentamiento del agua. Luego, la letra S comenzará a parpadear en la pantalla. Presione el botón inferior cerca de la pantalla, a la derecha junto a la letra S dibujada en la máquina. Después de presionar el botón, el sistema se enjuagará y la cafetera estará lista para usar.

Para preparar café, coloque una taza debajo del surtidor de café, luego use la perilla a la izquierda para seleccionar la cantidad de agua y use el botón en la parte frontal del potenciómetro con la marca de café para seleccionar la intensidad del café (un grano: café suave, dos granos: café medio, tres granos: café fuerte) presionando repetidamente el botón de taza junto a la pantalla en la parte superior derecha. Finalmente, presione el botón de taza en la parte superior derecha de la pantalla.

Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo usar y operar la máquina, consulte la parte posterior de la máquina.

NOTA: Siga las instrucciones en la pantalla y notifique al personal cualquier mensaje sobre limpieza o reemplazo del filtro de agua.

Si hay algún problema con la cafetera NIVONA, por favor, contacte al personal del apartamento.