fbpx
Przejdź do treści

Instrukcja obsługi systemu alarmowego/Operating instructions for the alarm system/Manual de instrucciones del sistema de alarma

Instrukcja obsługi systemu alarmowego

W obiekcie zamontowana jest system alarmowy, który składa się z następujących elementów:

 1. Czujnik otwarcia drzwi wejściowych.
 2. Czujnik ruchu znajdujący się w przedpokoju skierowany na drzwi wejściowe.
 3. Czujnik otwarcia okna znajdującego się w pomieszczeniu najbliżej drzwi wejściowych.
 4. Czujnik ruchu znajdujący się w pomieszczeniu najbliżej drzwi wejściowych skierowany na okno i drzwi wejściowe do pokoju.
 5. Centrum kontroli, które informuje on-line o wszelkich zdarzeniach w obiekcie oraz dodatkowo w sposób dźwiękowy informuje o otwarciu drzwi (dźwięk dzwonka) oraz o pozostawienia uchylonych drzwi (dźwięk szczekania psa).
 6. Włącznik bezprzewodowy zamontowany na drzwiach wejściowych, który służy do wyłączenia dźwięku alarmu, jednak sygnał alarmowy pozostaje przesłany na aplikację administratora systemu alarmowego.

W przypadku problemu z systemem alarmowym prosimy o kontakt z obsługą apartamentu

Operating instructions for the alarm system

 1. The facility is equipped with an alarm system, which consists of the following components:
 2. Front door opening sensor.
 3. A motion sensor located in the hallway facing the front door.
 4. A window opening sensor located in the closest  room from the front door.
 5. Motion sensor located in the closest  room from the front door aimed at the window and the front door of the room.
 6. A control center that informs online of any events in the facility and additionally provides audible notification when the door is opened (bell sounds) and when the door is left unlatched (dog barking sound).
 7. A wireless switch mounted on the front door, which is used to turn off the sound of the alarm, but the alarm signal still remains sent to the alarm system administrator’s application.

If there is a problem with the alarm system, please contact the apartment staff

Manual de instrucciones del sistema de alarma

El edificio cuenta con un sistema de alarma que consta de los siguientes componentes:

 1. Sensor de apertura de puertas de entrada.
 2. Sensor de movimiento ubicado en el vestíbulo, apuntando hacia las puertas de entrada.
 3. Sensor de apertura de ventana en la habitación más cercana a las puertas de entrada.
 4. Sensor de movimiento ubicado en la habitación más cercana a las puertas de entrada, apuntando hacia la ventana y las puertas de entrada a la habitación.
 5. Centro de control que informa en línea sobre cualquier evento en el edificio y también emite señales sonoras cuando se abren las puertas (sonido de timbre) o cuando se dejan las puertas entreabiertas (sonido de ladrido de perro).
 6. Interruptor inalámbrico instalado en las puertas de entrada, que se utiliza para desactivar el sonido de la alarma, aunque la señal de alarma se envía a la aplicación del administrador del sistema de alarma.

En caso de tener algún problema con el sistema de alarma, por favor, póngase en contacto con el personal del apartamento.